advokat

Od Wikirječnik

Advokat je diplomirani pravnik upisan u imenik nadležne advokatske komore koji obavlja advokatsku djelatnost, koja između ostalog, obuhvata: 1) Davanje pravnih savjeta; 2) Sastavljanje različitih podnesaka ( zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr); 3) Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr); 4) Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama; 5) Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; i 6) Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.